.

Abney & Abney Associates Green Solutions, nieuwe energie-efficiënte ketel

Genieten van een nieuwe energie-efficiënte ketel

 

Dertig-negen-jaar-oude Naseem Hussain woont met zijn vrouw en drie-jaar-oude dochter in een Victoriaanse rijtjeshuis in Sheffield. In augustus had hij een nieuwe boiler geïnstalleerd onder de energie bedrijven verplichting (ECO), een initiatief van de regering dat loopt langs de groene deal om mensen maken hun huizen meer energie efficiënt, te helpen geld te besparen op hun rekeningen.

 

Boards

More »
Got a question? Something on your mind? Talk to your community, directly.
Note Article
Just a short thought to get the word out quickly about anything in your neighborhood.
Share something with your neighbors.What's on your mind?What's on your mind?Make an announcement, speak your mind, or sell somethingPost something
See more »